top of page

תנאי שימוש באתר

גולשים יקרים, ברוכים הבאים לאתר חברת vigeo venture

 

אנא קראו בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן טרם השימוש באתר. תנאי השימוש מכילים את התנאים לשימוש באתר, לרבות גלישה, שליחת פרטים אישיים וכל שימוש נוסף.

 

לכל שאלה, ניתן לפנות אלינו דרך עמוד Contact Us. אם יש לכם שאלה על תנאי השימוש, אנא ציינו את מספרי הסעיפים הרלוונטיים מתוך קובץ זה במסגרת פנייתכם, על מנת שנוכל לסייע ולהשיב לכם בצורה מיטבית.

 

מאחלים לכם גלישה נעימה!

 

מועד עדכון המסמך: מרץ 2023

תנאי שימוש

1. כללי

 1. 1. השימוש באתר (כהגדרתו בסעיף 2) כפוף לתנאים המפורטים להלן.

 2. 1. השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לתנאי השימוש, ללא כל תנאי ו/או הגבלה ו/או הסתייגות.

 3. 1. לעניין סעיף ‏1.2 לעיל, אחת היא אם השימוש באתר על-ידי המשתמש נעשה באמצעות מחשב או באמצעות כלי תקשורת אחר (טלפון נייד, מחשב כף יד וכו'); אם השימוש באתר נעשה על-ידי המשתמש עצמו או על-ידי מי מטעמו; ואם השימוש באתר נעשה מתוך כוונה לבצע פעולות באתר או מתוך כל כוונה אחרת.

 4. 1. בהיעדר הסכמה לתנאי השימוש, מתבקש המשתמש להפסיק את השימוש באתר ולצאת מהאתר באופן מידי וללא תנאי.

 5. 1. האמור בקובץ זה בלשון זכר יחיד נועד לשם נוחות בלבד, ומתייחס לכל מין ומגדר כאחד.

 6. 1. כל האמור בקובץ זה בנוגע למשתמש, יפה, בשינויים המחויבים, גם ביחס למשתמש רשום וגם למשקיע, לפי העניין.

2. הגדרות

 1. 2. ״החברה״ – vigeo venture llc

 2. 2. ״האתר״ – http://vigeoventure.com  ו/או כתובות דומיין דומות ו/או משניות

 3. 2. ״שימוש״ – גלישה ו/או ביצוע כל פעולה באתר ו/או כל תקשורת של המשתמש ו/או מי מטעמו עם החברה ו/או מי מטעמה

 4. 2. ״משתמש״ - יחיד ו/או תאגיד המבצע שימוש באתר

 5. 2. ״משקיע״ - יחיד ו/או תאגיד אשר ביצע השקעה כהגדרתה להלן

 6. 2. ״השקעה״ - רכישת: (1) נדל"ן אשר הוצג למשקיע ע"י החברה, בין אם באתר, ו/או בפגישה אישית, ו/או בכל אמצעי אחר; ו/או (2) רכישת שירות הניהול והליווי של החברה

 7. 2. ״מסמכי השקעה״ - חוזה ו/או כתב הצטרפות ו/או תקנון תאגיד ו/או כל מסמך בעל תוקף משפטי במסגרת ההשקעה

3. תכני האתר

 1. 3. התכנים באתר הינם תכנים ציבוריים, הנגישים לכל משתמש.

 2. 3. התכנים הציבוריים מאפשרים למשתמש לבצע פעולות של גלישה ו/או צפייה בלבד.

 3. 3. האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS).

4. זכויות יוצרים

 1. 4. האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בו או גלום בו), הינם קניינה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה להשתמש בהם והם מוגנים על ידי הדין, לרבות חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הזכויות בכל סימן מסחר של החברה יוותרו בבעלותה הבלעדית והמשתמשים אינם רשאים לעשות בו כל שימוש.

 2. 4. המשתמש מתחייב לנהוג על פי הדינים והאמנות הנ"ל ונאסר עליו לגרום לכל שינוי או סילוף במידע, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור או להשכיר כל חלק מן המידע הכלול באתר ו/או לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, ללא הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

5. קישורים לאתרים אחרים  (Links)

 1. 5. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי החברה (להלן: "קישורים"). הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לחברה שליטה על אתרים אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

6. כפיפות למדיניות הפרטיות

 1. 6. החברה מייחסת חשיבות רבה לשמירה על פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות של החברה מפורטת באתר זה והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מומלץ למשתמש לחזור ולקרוא את מסמך המדיניות מפעם לפעם. השימוש באתר מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

7. השימוש באתר

 1. 7. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם להוראות תנאי השימוש.

 2. 7. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ‏7.1 לעיל, מתחייב המשתמש להשתמש באתר בתום לב, בכפוף להוראות כל דין ובהתאם להנחיות שיימסרו לו על-ידי האתר  ו/או החברה ו/או מי מטעמה.

 3. 7. המשתמש מתחייב להימנע מכל פגיעה שהיא באתר ו/או בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר .

 4. 7. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר העלול להגביל ו/או למנוע ו/או להפריע לשימושו של אחר באתר .

 5. 7. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר העלול להניע ו/או לעודד ו/או לשדל ו/או לסייע לאחר לבצע מעשה ו/או מחדל, בניגוד לכל דין.

 6. 7. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר המכיל ו/או עלול להכיל וירוס ו/או תוכנה אחרת שעלולה לחבל באתר ו/או במערכות מחשב כלשהן.

 7. 7. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר העלול לגרום לאחר לנזק ו/או לגרום להפרת חוזה של אחר ו/או להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני ו/או להפר פרטיות של אחר.

 8. 7. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא, מבלי שקיבל את הסכמתה והרשאתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה.

 9. 7. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר האסור ו/או העלול להיות אסור לפרסום ו/או לשימוש, מחמת היותו איום ו/או פגיעה ו/או העלבה ו/או דיבה ו/או השמצה ו/או דבר גזענות ו/או פורנוגרפיה ו/או ביטוי פוגעני אחר מכל סוג שהוא.

 10. 7. המשתמש מתחייב שלא לערוך שינוי כלשהו ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע.

 11. 7. המשתמש מתחייב שלא להעלות כל יישום ו/או תוכנה שיש בהם כדי לפגוע ו/או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים אחרים כלשהם.

 12. 7. המשתמש מודע לסיכונים הכרוכים בשימוש ברשת האינטרנט ולכל המגבלות החלות על המשתמשים באינטרנט לגבי אבטחת מידע ו/או פרטיות ו/או כל היבט אחר והוא משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בהקשר זה.

 13. 7. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ו/או בתכנים ו/או בתמונות ו/או בסרטונים ו/או בתוכן כתוב ו/או במסמכים ו/או באיורים ו/או בכל תוכן אחר, טקסטואלי ו/או גרפי ו/או מכל סוג שהוא, המוצגים באתר , לכל מטרה שהיא החורגות מהוראות תנאי השימוש, ובכלל זאת לעשות שימוש מסחרי במידע למטרות אישיות ו/או ציבורית ו/או למטרות רווח ו/או להרשות שימוש במידע לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או להציג ו/או להפיץ ו/או לאגור ו/או להעביר ו/א לשלוח את המידע ו/או חלקו לכל מקום ו/או גורם שהוא, מכל סוג שהוא, והכל מבלי שקיבל את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה.

 14. 7. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשם החברה ו/או מי מטעמה ו/או בשם ו/או בכתובת האתר ו/או בלוגו החברה ו/או כל תוכן ו/או עיצוב המופיע באתר , והכל מבלי שקיבל את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה.

 15. 7. המשתמש מתחייב שלא להציג את העיצוב של לוגו החברה ו/או עיצובו הגרפי של האתר בצורה שונה מזאת שנקבעה על-ידי החברה ומופיעה באתר, והכל מבלי שקיבל את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה.

 16. 7. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מכל סוג שהוא ו/או כל הוצאה מכל סוג שהוא שיוטלו עליהם בעקבות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר עם הפרת הוראות תנאי השימוש על-ידו ו/או על-ידי מי מטעמו, מכל סיבה שהיא, לרבות הפרה במחדל.

 17. 7. המשתמש מסכים כי, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה ו/או מי מטעמה, החברה תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר ו/או למנוע מן המשתמש גישה לאתר ו/או להעביר את דפוסי השימוש של המשתמש האתר ו/או את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, לרבות לגורמי אכיפת החוק, ככל שלפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט הדבר נחוץ לשם הגנה על קניינה של החברה ו/או זכויותיה מכל סוג שהוא ו/או כדי למנוע מן המשתמש להפר את הוראות תנאי השימוש, הן לפני מעשה והן בדיעבד, וזאת מבלי צורך במתן כל נימוק ו/או הסבר מכל סוג שהוא למשתמש ו/או למי מטעמו, ולמשתמש לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בהקשר זה.

8. השקעה

 1. 8. באתר יוצגו תכנים שיווקיים הקשורים למיזמים ופרויקטים להשקעה, אשר עשויים לכלול את הנתונים הבאים, כולם ו/או חלקם ו/או אף אחד מהם:

  1. 8.1. תיאור כללי;

  2. 8.1. תיאור כללי אודות ההשקעה;

  3. 8.1. ייעוד ההשקעה;

  4. 8.1. כל מידע נוסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה;

 2. 8. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא מודע ומאשר כי התכנים, על-פי סעיף ‏8.1 לעיל, אינם מהווים מצגים ו/או התחייבות ו/או מחויבות ו/או הצהרה של החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם ההשקעה, וכי התכנים היחידים שיש להם נפקות משפטית מכל סוג וצורה שהם, הנם מסמכי ההשקעה, והם בלבד.

 3. 8. למען הסר ספק מובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה אינה מחויבת להציג באתר מיזמים ו/או פרויקטים ו/או השקעות מכל סוג שהוא, והחברה רשאית, בכל עת, להסיר תכנים אודות מיזמים ו/או פרויקטים ו/או השקעות ו/או לחדול מלשווק באתר מיזמים ו/או פרויקטים ו/או השקעות מכל סוג שהוא, ולמשקיע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם כך.

 4. 8. משתמש המעוניין לקבל מידע נוסף על ההשקעות המוצגות באתר נדרש למלא אחר הוראות יצירת הקשר המופיעות באתר.

 5. 8. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ‏8.4 לעיל, משתמש המעוניין להצטרף כמשקיע מתחייב ומצהיר בזאת, כי:

  1. 8.5. אם מדובר ביחיד, הנו בגיר, אשר מלאו לו, לכל הפחות, 18 שנים;

  2. 8.5. אם מדובר בתאגיד, הנו גוף המאוגד על-פי דין בישראל;

  3. 8.5. הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, על-פי כל דין;

  4. 8.5. הוא איננו פושט רגל ו/או אינו תחת הליך כינוס נכסים ו/או לא מונה לו מפרק זמני ו/או מפרק קבוע ו/או תחת צו לעיכוב הליכים ו/או תחת הסדר נושים ו/או מצוי בהליכי הוצאה לפועל;

  5. 8.5. אין מניעה חוקית ו/או משפטית ו/או חוזית ו/או אחרת עבורו להשקיע באמצעות שירותי החברה ו/או להשקיע בכלל;

  6. 8.5. הנו מודע ומאשר כי ההשקעה כרוכה בסיכון כלכלי, שעלולה לעלות כדי אובדן קרן ההשקעה, כולה או חלקה, וכי לא הובטחה לו, בכל צורה שהיא, על-ידי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה כל התחייבות ו/או מחויבות ו/או מצג ו/או הצהרה, מפורשים ו/או משתמעים, בעל-פה ו/או בכתב ו/או בכל צורה אחרת, לכך שהשקעתו של המשקיע תיפרע במלואה ו/או בחלקה;

  7. 8.5. הנו מתחייב כי המידע שיימסר על-ידו לצורך רישומו כמשקיע ובמהלך השקעתו יהיה נכון ומדויק, וכי במידה שיחול שינוי כלשהו במידע שמסר, הוא יעדכן את החברה, בהקדם האפשרי ויוודא את ביצוע עדכון המידע ברישומי החברה, בהקדם האפשרי.

  8. 8.5. הנו מודע ומאשר כי מסירת פרטים שאינם מדויקים על-ידו, במסגרת הרישום להשקעה, עשויה להיחשב כעבירה פלילית ו/או עשויה להוות עילה לתביעה אזרחית נגדו.

  9. 8.5. הנו מודע ומאשר כי ככל שבשל מסירת מידע שאינו מדויק ו/או לא שלם ו/או כוזב על-ידו נגרם לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו נזק מכל סוג שהוא, הוא מתחייב באופן בלתי חוזר לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או הצד השלישי, לפי העניין, על כל ההוצאות ו/או העלויות ו/או הנזקים, הישירים ו/או העקיפים שיוטלו עליהם בקשר עם נזק זה, מיד עם דרישתם הראשונה.

9. העדר אחריות

 1. 9. למען הסר ספק מובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפי המשקיע בנוגע לתשואות ו/או קבלת תקבולים ו/או הכנסות ו/או דיבידנדים ו/או פירות, בחלקם או במלואם, בגין השקעתו, במועדם ו/או בכלל, ולמשקיע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.

 2. 9. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. החברה אינה אחראית לכל נזק לרבות בשל נגיף-מחשב ("וירוס"), תכונות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms) , ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious    Applications),  רוגלות או יישומי תוכנה למיניהם לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גלישה או שימוש באתר ובכלל זאת, בשל הורדת מידע המאתר.

10. סקירות ונתוני שוק

 1. 10. סקירות ונתוני השוק המופיעים באתר נכונים ליום עריכתם, וייתכנו שינויים בנתונים המוצגים שאינם מעודכנים בסקירות.

 2. 10. הסקירות ונתוני השוק אינם מהווים חוות דעת, ייעוץ, המלצה או הצעה להשקיע. אין באף אחת מן הסקירות או מהנתונים המוצגים ובכל אחד מפרטיהם משום התחייבות ו/או מצג ו/או הצהרה ביחס לתשואות ו/או רווחים ו/או פעילות מכל סוג שהם ובכלל.

 3. 10. התשואות, הרווחים והפרטים האחרים המופיעים בסקירות ובנתוני השוק המוצגים מבוססים על הערכות ותחזיות של גורמים שלישיים, אשר אינם קשורים לחברה והם עשויים שלא להתממש, בחלקם או במלואם.

 4. 10. הסקירות ונתוני השוק מלווים בהפניות למקורות המידע, וקוראיהם מוזמנים לעיין בהם ובמקורות מידע נוספים על מנת לבסס באופן אישי החלטת השקעה מושכלת.

 

11. שונות

 1. 11. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש המופיעים בקובץ זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מבלי שחלה עליה חובה כלשהי לעדכן את המשתמשים אודות השינוי כאמור.

 2. 11. הדין החל במקרה של סכסוך הנובע משימוש ו/או הימנעות משימוש באתר ו/או בכל קשר עם החברה ו/או מי מטעמה הנו הדין הישראלי ובית המשפט המוסמך לדון בכך יהיה בית המשפט בתל-אביב.

Contact us for more information

You're just a step away from your next opportunity

Thank you!

bottom of page