top of page

מדיניות פרטיות

גולשים יקרים, ברוכים הבאים לאתר חברת vigeo venture

 

אנא קראו בעיון את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן טרם השימוש באתר. 

 

לכל שאלה, ניתן לפנות אלינו דרך עמוד Contact Us. אם יש לכם שאלה על מדיניות הפרטיות, אנא ציינו את מספרי הסעיפים הרלוונטיים מתוך קובץ זה במסגרת פנייתכם, על מנת שנוכל לסייע ולהשיב לכם בצורה מיטבית.

 

מאחלים לכם גלישה נעימה!

 

מועד עדכון המסמך: מרץ 2023

מדיניות פרטיות

 1. כללי

  1. 1. בעת שימוש בשירותי האתר ו/או הפלטפורמה נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר שמך, כתובתך וכיו"ב. מידע מסוג זה הינו מידע שאת/ה מוסר/ת ביודעין, לדוגמא בעת רישום לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. בין היתר, קיים מידע סטטיסטי ומצטבר. המידע יכול לכלול גם פרטים נוספים, כגון פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP) ועוד.

  2. 1. מדיניות הפרטיות של האתר ו/או הפלטפורמה מופיעה להלן.

  3. 1. השימוש באתר ו/או בפלטפורמה מהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות, ללא כל תנאי ו/או הגבלה ו/או הסתייגות.

  4. 1. לעניין סעיף ‏1.2 לעיל, אחת היא אם השימוש באתר ו/או בפלטפורמה על-ידי המשתמש נעשה באמצעות מחשב או באמצעות כלי תקשורת אחר (טלפון נייד, מחשב כף יד וכו'); אם השימוש באתר ו/או בפלטפורמה נעשה על-ידי המשתמש עצמו או על-ידי מי מטעמו; ואם השימוש באתר ו/או בפלטפורמה נעשה מתוך כוונה לבצע פעולות באתר ו/או בפלטפורמה או מתוך כל כוונה אחרת.

  5. 1. בהיעדר הסכמה למדיניות הפרטיות, מתבקש המשתמש להפסיק את השימוש באתר ו/או בפלטפורמה ולצאת מהאתר באופן מידי וללא תנאי.

  6. 1. האמור בקובץ זה בלשון זכר יחיד נועד לשם נוחות בלבד, ומתייחס לכל מין ומגדר כאחד.

  7. 1. כל האמור בקובץ זה בנוגע למשתמש, יפה, בשינויים המחויבים, גם ביחס למשתמש רשום וגם למשקיע, לפי העניין.

 2. הגדרות

  1. 2. ״החברה״ – vigeo venture llc

  2. 2. ״האתר״ – http://vigeoventure.com  ו/או כתובות דומיין דומות ו/או משניות

  3. 2. ״שימוש״ – גלישה ו/או ביצוע כל פעולה באתר ו/או כל תקשורת של המשתמש ו/או מי מטעמו עם החברה ו/או מי מטעמה

  4. 2. ״משתמש״ - יחיד ו/או תאגיד המבצע שימוש באתר

  5. 2. ״משקיע״ - יחיד ו/או תאגיד אשר ביצע השקעה כהגדרתה להלן

  6. 2. ״השקעה״ - רכישת: (1) נדל"ן אשר הוצג למשקיע ע"י החברה, בין אם באתר, ו/או בפגישה אישית, ו/או בכל אמצעי אחר; ו/או (2) רכישת שירות הניהול והליווי של החברה

  7. 2. ״מסמכי השקעה״ - חוזה ו/או כתב הצטרפות ו/או תקנון תאגיד ו/או כל מסמך בעל תוקף משפטי במסגרת ההשקעה

 3. שירותי אירוח

  1. 3. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומאשר כי החברה משתמשת בשירותי אירוח של האתר על-ידי ספקים חיצוניים, שהנם צדדים שלישיים, ומכאן שהמידע שנמסר על-ידו לחברה נשמר בשרתים המוחזקים על-ידי צדדים שלישיים שאינם החברה ו/או מי מטעמה ו/או בשליטת החברה ו/או מי מטעמה.

  2. 3. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסיר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ככל שהצדדים השלישיים יפרו, מכל סיבה שהיא ובכל דרך שהיא, את פרטיותו.

 4.  מסירת פרטים אישיים ו/או פרטי התקשרות

  1. 4. במסגרת תהליך שליחת טופס יצירת הקשר באתר, יתבקש המשתמש להעביר לאתר פרטים אישיים, כדוגמת שם ו/או מספר זיהוי ו/או כתובת ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון ו/או פרטים אישיים נוספים, שיכול וישונו מעת לעת.

  2. 4. החברה תשמור את פרטי הרישום של כלל המשתמשים במאגר מידע מאובטח המוחזק על-ידה ו/או נמצא בשליטתה ו/או מוחזק על-ידי צדדים שלישיים. החברה תהא רשאית להעתיק ו/או למסור ו/או לשכפל ו/או להעביר את פרטי הרישום לצדדים שלישיים ו/או לעשות במאגר המידע כל שימוש, לצרכים תפעוליים, ניהוליים ושיווקיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

  3. 4. החברה תהא רשאית ליצור קשר עם המשתמש בהתאם לפרטי יצירת הקשר שנמסרו על-ידו, באמצעי תקשורת שונים, ובכלל זאת בטלפון ו/או במסרון (הודעת SMS)  ו/או בהודעת דואר אלקטרוני ו/או בדואר לכתובת המגורים ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות לצרכים שיווקיים ופרסומיים, ובכפוף לכל דין. המשתמש הרשום יהא רשאי, בכל עת, לבקש מן החברה שלא ליצור עמו קשר באמצעי יצירת קשר כלשהם (למעט עניינים הקשורים בהשקעות ו/או עניינים חיוניים אחרים הטעונים יצירת קשר), והחברה תטפל בבקשתו בהתאם להוראות כל דין.

 5. איסוף מידע

  1. 5. המשתמש מצהיר כי הוא מבין ומאשר כי בעת שימושו באתר, עשוי להצטבר מידע אודותיו, כדוגמת העמודים בהם צפה ו/או הקישורים עליהם לחץ ו/או התכנים שכתב ו/או כתובת האינטרנט (IP) ממנה הוא השתמש באתר ו/או מיקומו הגיאוגרפי (Geo-location) ו/או סוג הדפדפן עמו הוא משתמש ו/או מכשיר הקצה עמו הוא משתמש ו/או מערכת ההפעלה עמה הוא משתמש וכיוצא באלה.

  2. 5. החברה תהא רשאית לשמור את המידע שנאסף על המשתמש במאגר מידע מאובטח המוחזק על-ידה ו/או נמצא בשליטתה ו/או מוחזק על-ידי צדדים שלישיים.

  3. 5. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע שנאסף על המשתמש לצרכי שיפור איכות וחווית הגלישה באתר ו/או לצרכי ניתוח עסקי ו/או לשימושים סטטיסטיים שונים ו/או להתאמת התכנים המוצגים באתר לכל משתמש ו/או לכל צורך אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  4. 5. החברה תהא רשאית להעתיק ו/או למסור ו/או לשכפל ו/או להעביר את המידע שנאסף על המשתמש לצדדים שלישיים ו/או לעשות במאגר המידע כל שימוש, לצרכים תפעוליים וניהוליים, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

 6. מסירת המידע לצדדים שלישיים

  1. 6. מבלי לגרוע מן האמור בקובץ זה, החברה תהא רשאית למסור את כל המידע אודות המשתמש הרשום, בין המידע שנמסר על-ידו ובין מידע שנאסף עליו, לצדדים שלישיים לצרכים הבאים:

   1. 6.1. לצרכים תפעוליים וניהוליים לספקים ו/או גורמים אחרים קשורים ו/או לא קשורים לחברה, לצורך שירותי אירוח, תפעול, שיווק, פרסום וניהול;

   2. 6.1. לצרכי עמידה בהוראות צו שיפוטי ו/או דרישת משטרה ו/או הוראות כל דין;

   3. 6.1. לדרישת כל גורם חוקי;

   4. 6.1. לצרכי תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או בירור ו/או חקירה במחלוקת שבין החברה ו/או מי מטעמה לבין המשתמש ו/או מי מטעמו;

   5. 6.1. לצורך מניעת דבר עבירה ו/או עוולה ו/או נזק ו/או פגיעה בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים מכל סוג;

   6. 6.1. במקרה של מיזוג ו/או מכירה ו/או שינוי תאגידי של פעילות החברה ו/או עסקה מכל סוג שהיא בחברה ו/או באתר ו/או ברכיבים של כל אחד מהם, מול הצד המעורב בעסקה;

   7. 6.1. כל צורך אחר, שעל-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מצדיק את מסירת המידע לצד השלישי.

  2. 6. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסיר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מן החברה בנוגע למסירת המידע לצדדים שלישיים, מכל סיבה שהיא, הן לעניין עצם מסירת המידע והן לעניין הפרת פרטיותו על-ידי הצדדים השלישיים.

 7. כלי מחקר

  1. 7. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לעשות שימוש בכלי מחקר שונים, לצורכי מחקר סטטיסטי ו/או הפקת מידע עסקי ו/או שיפור איכות וחווית השימוש באתר ו/או כל צורך אחר, ובכלל זאת בכלי המחקר  Google Analytics.

  2. 7. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לעשות שימוש בעוגיות (Cookies) לצורכי מחקר סטטיסטי ו/או הפקת מידע עסקי ו/או שיפור איכות וחווית השימוש באתר ו/או כל צורך אחר.

 8. אבטחת מידע

  1. 8. החברה משתמשת במערכות ונהלי אבטחת מידע, בהתאם למהות הפעילות באתר ובכפוף להוראות כל דין.

  2. 8. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומאשר כי למרות שהחברה מפעילה אמצעים לאבטחת המידע, אין באמצעים אלה ביטחון מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית לתכני האתר ו/או לוירוסים ו/או לנזקים מכל סוג שהוא לתכני האתר ו/או למחשבי המשתמשים.

  3. 8. המשתמש מסיר בזאת כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, ככל שייגרם לו ו/או לציוד שלו ו/או לפרטיותו ו/או למידע עליו כל נזק, מכל סוג שהוא, מעצם שימושו באתר.

 9. עיון במידע

  1. 9. המשתמש יהא רשאי לעיין בעצמו או באמצעות מי מטעמו, בכפוף להוראות כל דין, במידע שמוחזק עליו במאגר מידע. המשתמש יהא רשאי לבקש לערוך שינוי, תיקון או מחיקה של המידע המופיע לגביו במאגר המידע. החברה תהא רשאית לסרב לבקשת המשתמש, בכפוף להוראות כל דין בלבד.

 10. שונות

  1. 10. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות המופיעה בקובץ זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מבלי שחלה עליה חובה כלשהי לעדכן את המשתמשים אודות השינוי כאמור.

Contact us for more information

You're just a step away from your next opportunity

Thank you!

bottom of page