top of page

תנאי שימוש באתר

גולשים יקרים, ברוכים הבאים לאתר חברתמיזם vigeo

 

אנא קראו בעיון את תנאי התקנון המפורטים להלן ניצול שימוש באתר. תנאי השימוש באתר, לרבות גלישה, שליחת פרטים אישיים וכל שימוש נוסף.

 

לכל שאלה, ניתן לפנות אלינו דרך עמודצור קשר. אם יש לכם שאלה על תנאי שימוש, אנא ציינו את מספרי הסעיפים הרלוונטיים מתוך קובץ זה במסגרת פנייתכם, על מנת שנוכל לעזור ולהשיב לכם בצורה מיטבית.

 

מאחלים לכם גלישה נעימה!

 

מועד עדכון המסמך: מרץ 2023

תנאי שימוש

1. כללי

 1. 1. הפעלה באתר (כהגדרתו בסעיף 2) כפוף לתנאים המפורטים להלן.

 2. 1. הפעלה באתר הסכמה של משתמש לתנאי הפעלה, ללא כל תנאי ו/או הגבלה ו/או הסתייגות.

 3. 1. לעניין סעיף ‏1.2 לעיל, אחת היא אם שימוש באתר על ידי המשתמש משתמש באמצעות מחשב או באמצעות כלי תקשורת אחר (טלפון נייד, מחשב כף יד וכו'); אם הפעלה באתר נעשה על-ידי המשתמש עצמו או על-ידי מי מטעמו; ואם פעולות באתר נעשה מתוך כוונה לבצע פעולות באתר או מתוך כל כוונה אחרת.

 4. 1. בהיעדר הסכמה לתנאי הפעלה, מתבקש להשתמש להפסיק את ההפעלה באתר ולצאת מהאתר באופן מידי וללא תנאי.

 5. 1. האמור בקובץ זה בלשון זכר יחיד נועד לשם נוחות בלבד, ומתייחס לכל מין ומגדר כאחד.

 6. 1. כל האמור בקובץ זה בנוגע למשתמש, יפה, בשינויים המחויבים, גם במשק למשתמש רשום וגם ליע, לפי העניין.

2. הגדרות

 1. 2. "החברה" – vigeo venture LLC

 2. 2. ״האתר״ –http://vigeoventure.com u/או כתובות דומיין דומות ו/או משניות

 3. 2. ״שימוש״ – גלישה ו/או ביצוע כל פעולה באתר ו/או כל תקשורת של המשתמש ו/או מי מטעמו עם החברה ו/או מי מטעמה

 4. 2. ״משתמש״ - יחיד ו/או תאגיד המבצע שימוש באתר

 5. 2. ״משקיע״ - יחיד ו/או תאגיד אשר ביצע השקעה כהגדרת להלן

 6. 2. "השקעה" - רכישת: (1) נדל"ן אשר הניצול למשקיע ע"י החברה, בין אם באתר, ו/או בפגישה אישית, ו/או בכל אמצעי אחר; ו/או (2) רכישת שירות הניהול והליווי של החברה

 7. 2. ״השקעות מסמכים״ - חוזה ו/או כתבטרפות ו/או תק תאגיד ו/או כל מסמך בעל תוקף משפטי מסגרת ההשקעה

3. תכני האתר

 1. 3. הת באתר הינם תכנים ציבוריים, הנגישים לכל משתמש.

 2. 3. התכנים הציבוריים מאפשרים למשתמש לבצע פעולות של גלישה ו/או צפייה בלבד.

 3. 3. בכללותו לרבות כל המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS).

4. בעלי זכויות יוצרים

 1. 4. האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובו, ישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בו או גלום בו), הינם קניינה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה להשתמש בהם. הם מוגנים על ידי הדין, לרבות חוקיות מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות אודיני מדינות זרות. אלא לגרוע מכלליות האמור לעיל, הזכויות בכל סימן מסחר של החברה יוותרו בבעלותה הבלעדית והמשתמשים רשאים לעשות בו כל שימוש.

 2. 4. משתמש מתחייב לנהוג על פי הדינים והאמנות הנ"ל ונאסר לגרום לכל שינוי או סילוף במידע, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, לבצע, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור או להשכיר כל חלק מהכלל באתר ו/או לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, ללא הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

5. קישורים לאתרים אחרים  (קישורים)

 1. 5. באתר לאתר להופיע קישורים לאתרי אינטרנט מופעלים על ידי החברה (להלן: "קישורים"). הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לחברה שליטה על אתרים אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להוציא כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

6. כפיפות למדיניות פרטיות

 1. 6. החברה מייחסת חשיבות רבה לשמירה על פרטיות המשתמשים. מדיניות פרטיות של החברה מפורטת באתר זה היא חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות פרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מומלץ למשתמש לחזור ולקרוא את מסמך המדיניות מפעם לפעם. הפעלה באתר אף הסכמה למדיניות פרטיות.

7. הפעלה באתר

 1. 7. המשתמש מתחייב להשתמש באתר לפי הוראות תנאי הפעלה.

 2. 7. בלגרוע מן האמור בסעיף 7.1 לעיל, מתחייב להשתמש באתר בתום לב, בכפוף להוראות כל דין ובהתאם להנחיות שימסרו לו על-ידי האתר  ו/אומה החברה ו/או מי מטע.

 3. 7. המשתמש מתחייב מכל פגיעות באתר ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות שימוש באתר .

 4. 7. משתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשודר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר העלול להגביל ו/או למנוע ו/או להפריע להפרעו של אחר באתר .

 5. 7. משתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם את כל המידע ו/או חומר אחר העלול להניע ו/או לעודד ו/או לשדל ו/או לעזור לאחר לבצע מעשה ו/או מחדל , רצוי לכל דין.

 6. 7. משתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/אופיץ לה ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר המכיל ו/או אולי להכיל וירוס ו/או תוכנה אחרת שעלולה לחבל באתר ו/או במערכות מחשב כלשהן .

 7. 7. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר העלול לגרום לאחר לנזק ו/או לגרום להפרת חוזה של אחר ו/או להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני ו/או להפר פרטיות של אחר.

 8. 7. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר פרסומת מכל סוג שהוא, קיבל את הסכמתה והרשאתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה.

 9. 7. משתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשו ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר האסור ו/או העלול להיות אסור לפרסום ו/או שימוש, מחמת היותו איום ו/או פגיעה ודר. /או העלבה ו/או דיבה ו/או השמצה ו/או דבר גזענות ו/או פורנוגרפיה ו/או ביטוי פוגעני אחר מכל סוג שהוא.

 10. 7. משתמש מתחייב שלא לערוך שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או מידע.

 11. 7. המשתמש מתחייב שלא להעלות כל אפליקציה ו/או תוכנה שיש כדי לפגוע ו/או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים אחרים כלשהם.

 12. 7. משתמש מודע לסיכונים הכרוכים בשימוש ברשת האינטרנט והחלות על המשתמשים באינטרנט לגבי אבטחת מידע ו/או פרטיות ו/או כל היבט אחר והוא משחרר באופן בלתי בלתי חוזר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בהקשר זה.

 13. 7. משתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ו/או בתכנים ו/או בתמונות ו/או בסרטונים ו/או בתוכן כתוב ו/או במסמכים ו/או באיורים ו/או בכל תוכן אחר, טקסטואלי ו/או גרפי ו/או מכל. סוג שהוא, המוצגים באתר , לכל מטרה שהיא החורגות הוראות תנאי שימוש, ובכלל זה לעשות שימוש מסחרי במידע למטרות אישיות ו/או ציבורית ו/או למטרות רווח ו/או להרשות שימוש במידע לצד שלישיים, בין בת ובין שלא בתמורה ו/או להציג ו /או להפיץ ו/או לאגור ו/או להעביר ו/א לשלוח את המידע ו/או חלקו לכל מקום ו/או גורם שהוא, מכל סוג שהוא, והכל לא נמסרו את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה.

 14. 7. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשם החברה ו/או מי מטעמה ו/או בשם ו/או בכתובת האתר ו/או בלוג החברה ו/או כל תוכן ו/או עיצוב המופיע באתר , והכל בל קיבל את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב , של החברה.

 15. 7. המשתמש מתחייב שלא להציג את העיצוב של לוגו החברה ו/או עיצובו הגרפי של האתר בצורה שונה מזאת שנקבעה על ידי החברה ומופיעה באתר, והכל בכלל קיבל את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה.

 16. 7. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מכל סוג שהוא ו/או כל הוצאה מכל סוג שהוא שיוטלו בעקבות תביעה ו/או דרישה ו/ או טענה בקשר עם הפרת הוראות תנאי שימוש על-ידו ו/או על ידי מי מטעמו, מכל סיבה שהיא, לרבות הפרה במחדל.

 17. 7. משתמש מסכים כי, לגרוע מכל מי זכות אחרת של החברה ו/או מטעמה, החברה תהא רשאית להתחקות אחר שימוש של המשתמש באתר ו/או למנוע מן המשתמש גישה לאתר ו/או להעביר את דפוסי השימוש של המשתמש האתר ו/או את משתמש פרטי לצדדים שלישיים, לרבות לגורמי אכיפת החוק, ככל שלפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט נחוץ לשם הגנה על קניינה של החברה ו/או זכויותיה מכל סוג שהוא ו/או למנוע מן המשתמש להפר את הוראות תנאי ההפעלה, הן לפני מעשה והן בדיעבד, יש צורך במתן כל נימוק ו/או הסבר מכל סוג שהוא למשתמש ו/או למי מטעמו, ולמשתמש לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או אמר החברה כלפי זה.

8. השקעה

 1. 8. באתר יוצגו תכנים שיווק הקשורים למיזמים ופרויקטים להשקעה, אשר יכלול את הבאים, כולם ו/או חלקם ו/או אף אחד מהם:

  1. 8.1. תיאור כללי;

  2. 8.1. תיאור כללי אודות ההשקעה;

  3. 8.1. ייעוד ההשקעה;

  4. 8.1. כל מידע נוסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה;

 2. 8. משתמש מצהיר בזאת, כי הוא מודע ומאשר כי התכנים, על-פי סעיף ‏8.1 לעיל, הם מהווים מצגים ו/או התחייבות ו/או מחויבות ו/או הצהרה של החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם ההשקעה, וכי התכנים היחידים שיש להם נפקות משפטית מכל סוג וצורה שהם, הנם מסמכים ההשקעה, הם בלבד.

 3. 8. למען הסר ספק מובר, כי החברה ו/או מי מטעמה אינה מחויבת להציג באתר מיזמים ו/או פרויקטים ו/או השקעות סוג מכל שהוא, והחברה רשאית, בכל עת, להצטייד תכנים אודות מיזמים ו/או פרויקטים ו/או השקעות ו/או השקעות /או לחדול מלשווק באתר מיזמים ו/או פרויקטים ו/או השקעות מכל סוג שהוא, וליע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביע כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם כך.

 4. 8. משתמש יבקש מידע נוסף על ההשקעות המוצגות באתר למלא אחר הוראות יצירת הקשר המופיעות באתר.

 5. 8. בלגרוע מן האמור בסעיף 8.4 לעיל, משתמש המעוניין להצטרף כמשקיע מתחייב ומצהיר בזאת, כי:

  1. 8.5. אם מדובר ביחיד, הנו בגיר, אשר מלאו לו, לכל הפחות, 18 שנים;

  2. 8.5. אם מדובר בתאגיד, הנו גוף המאוגד על-פי דין בישראל;

  3. 8.5. הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, על-פי כל דין;

  4. 8.5. הוא איננו פושט רגל ו/או אינו תחת הליך כינוס נכסים ו/או לא מונה לו מפרק זמני ו/או מפרק קבוע ו/או תחת צו לעיכוב הליכים ו/או תחת הסדר נושים ו/או מצוי בהליכי הוצאה לפועל;

  5. 8.5. אין מניעה חוקית ו/או משפטית ו/או חוזית ו/או אחרת עבורו להשקיע באמצעות שירותי החברה ו/או להשקיע בכלל;

  6. 8.5. הנו מודע ומאשר כי ההשקעה כרוכה בסיכון כלכלי, שעלולה לעלות כדי עובדן קרן ההשקעה, כולה או חלקה, וכי לא הובטחה לו, בכל צורה שהיא, על ידי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה כל התחייבות ו/או מחויבות ו/ או מצג ו/או הצהרה, מפורשים ו/או משתמעים, בעל-פה ו/או בכתב ו/או בכל צורה אחרת, זו שהשקעתו של המשקיע תיפרע מלאה ו/או בחלקה;

  7. 8.5. הוא מתחייב כי מידע שימסר על-ידו לצורך רישומו כמשקיע ובמהלך השקעתו יהיה נכון ומדויק, יעד וכיחול שיחול שינוי במידע שמסר, הוא יכול את החברה, בהקדם האפשרי וייוודא את ביצוע עדכון מידע ברישומי החברה, בהקדם הי.

  8. 8.5. הנו מודע ומאשר כי מסירת פרטים מדויקים על-ידו, תוספת רישום להשקעה, עשויה להיחשב כעבירה פלילית ו/או עשויה להוות עילה לתביעה אזרחית נגדו.

  9. 8.5. הנו מודע ומאשר כי ככל שבשל מסירת מידע שאינו מדויק ו/או לא שלם ו/או כוזב על-ידו נגרם לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי אחר נזק מכל סוג שהוא, הוא מתחייב באופן בלתי חוזר לשפות את החברה ו/ או מי מטעמה ו/או הצד השלישי, לפי העניין, על כל הנוספים ו/או העליות ו/או הנזקים, הישירים ו/או העקיפים שיוטלו עליהם בקשר עם נזק זה, מיד עם דרישתם הראשונה.

9. אחריות העדר

 1. 9. למען הסר ספק מובר, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפי המשקיע בנוגע לתשואות ו/או קבלת תקבולים ו/או מנות ו/או דיבידנדים ו/או פירות, בחלקם או בכללם, בגין השקעתו, במועדם ו/או. בכלל, ולמשקיע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.

 2. 9. שימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או שימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. החברה אינה אחראית לכל נזק לרבות בשל נגיף-מחשב ("וירוס"), תכונות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms) , ואנדלים (Vandals), ישומים מזיקים (Malicious _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf578d_0_5781d_0_5781d_3 -bb3b-136bad5cf58d_Applications),  רוגלות או יישומי תוכנה למיניהם לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו גלישה או שימוש באתר בכל זאת, בשלדת הורדת המא מידע.

10. ביקורות ונתוני שוק

 1. 10. ביקורות ונתוני השוק המופיעים באתר נכונים ליום עריכתם, וייתכנו שינויים בנתונים המציגים מעודכנים בסקירות.

 2. 10. ביקורות ונתוני השוק הם מהווים חוות דעת, ייעוץ, המלצה או הצעה להשקיע. אין באף אחת מהביקורות או מהנתונים המוצגים בכל אחד מפרטיהם משום התחייבות ו/או מצג ו/או הצהרה לתשואות ו/או רווחים ו/או פעילות מכל סוג ובכלל.

 3. 10. התשואות, הרווחים והפרטים האחרים המופיעים בסקירות ובנתוני השוק המוצגים מבוססים על הערכות וחיזיות של גורמים שלישיים, אשר אינם קשורים לחברה אנשים שלא יוכלו להתממש, בחלקם או מלאים.

 4. .

 

11. שונות

 1. 11. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש המופיעים בזה, לפי שיקול דעתה של הבלעדי והמוחלט, לבחון את המשתמשים לגבי השינוי.

 2. 11. הדין החל במקרה של סכסוך הנובע משימוש ו/או הימנעות משימוש באתר ו/או בכל קשר עם החברה ו/או מי מטעמה הישראלי הישראלי ובית המשפט המוסמך לדון יהיה בית המשפט בתל-אביב.

צור איתנו קשר למידע נוסף

אתה רק צעד אחד מההזדמנות הבאה שלך

תודה!

bottom of page