top of page

מדיניות פרטיות

גולשים יקרים, ברוכים הבאים לאתר חברתמיזם vigeo

 

אנא קראו ביון את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן פעולות נוספות באתר. 

 

לכל שאלה, ניתן לפנות אלינו דרך עמודצור קשר. אם יש לכם שאלה על מדיניות פרטיות, אנא ציינו את מספרי הסעיפים הרלוונטיים מתוך קובץ זה במסגרת פנייתכם, על מנת שנוכל לעזור ולהשיב לכם בצורה מיטבית.

 

מאחלים לכם גלישה נעימה!

 

מועד עדכון המסמך: מרץ 2023

מדיניות פרטיות

 1. כללי

  1. 1. בעת שימוש בשירותי האתר ו/או הפלטפורמה נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר שמך, כתובתך וכיו"ב. מידע סטייל זה הינו מידע שאת/ה מוסר/ת ביודעין, לדוגמה בעת רישום לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. בין היתר, קיים מידע סטטיסטי ומצטבר. מידע יכול לכלול גם פרטים נוספים, למשל פרסומות שקראת באתר, העמודים ספציפיים לצפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט מכניסה לאתר (IP) ועוד.

  2. 1. מדיניות פרטיות של האתר ו/או הפלטפורמה מופיעה להלן.

  3. 1. הפעלה באתר ו/או בפלטפורמה קיימת הסכמה של משתמש למדיניות פרטיות, ללא כל תנאי ו/או הגבלה ו/או הסתייגות.

  4. 1. לעניין סעיף ‏1.2 לעיל, אחת היא אם שימוש באתר ו/או בפלטפורמה על-ידי המשתמש נעשה באמצעות מחשב או באמצעות כלי תקשורת אחר (טלפון נייד, מחשב כף יד וכו'); אם הפעלה באתר ו/או בפלטפורמה נעשה על ידי המשתמש עצמו או על ידי מי מטעמו; ואם הפעלה באתר ו/או בפלטפורמה נעשה מתוך כוונה לבצע פעולות באתר ו/או בפלטפורמה או מתוך כל כוונה אחרת.

  5. 1. בהיעדר הסכמה למדיניות פרטיות, מתבקש להשתמש להפסיק את השימוש באתר ו/או בפלטפורמה ולצאת מהאתר באופן מידי וללא תנאי.

  6. 1. האמור בקובץ זה בלשון זכר יחיד נועד לשם נוחות בלבד, ומתייחס לכל מין ומגדר כאחד.

  7. 1. כל האמור בקובץ זה בנוגע למשתמש, יפה, בשינויים המחויבים, גם במשק למשתמש רשום וגם ליע, לפי העניין.

 2. הגדרות

  1. 2. "החברה" – vigeo venture LLC

  2. 2. ״האתר״ –http://vigeoventure.com u/או כתובות דומיין דומות ו/או משניות

  3. 2. ״שימוש״ – גלישה ו/או ביצוע כל פעולה באתר ו/או כל תקשורת של המשתמש ו/או מי מטעמו עם החברה ו/או מי מטעמה

  4. 2. ״משתמש״ - יחיד ו/או תאגיד המבצע שימוש באתר

  5. 2. ״משקיע״ - יחיד ו/או תאגיד אשר ביצע השקעה כהגדרת להלן

  6. 2. "השקעה" - רכישת: (1) נדל"ן אשר הניצול למשקיע ע"י החברה, בין אם באתר, ו/או בפגישה אישית, ו/או בכל אמצעי אחר; ו/או (2) רכישת שירות הניהול והליווי של החברה

  7. 2. ״השקעות מסמכים״ - חוזה ו/או כתבטרפות ו/או תק תאגיד ו/או כל מסמך בעל תוקף משפטי מסגרת ההשקעה

 3. שירותי אירוח

  1. 3. משתמש מצהיר בזאת כי הוא ומאשר כי החברה משתמשת בשירותי אירוח של האתר על ידי ספקים חיצוניים, שהנם צד שלישיים, ומכאן שהמידע שנמסר על-ידו לחברה נשמר בשרתים המוחזקים על-ידי צדדים שלישיים ו/או מי מטעמה ו/ או בשליטת החברה ו/או מי מטעמה.

  2. 3. משתמש מצהיר בזאת כי הוא מסיר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ככל הצדדים השלישיים יפרו, שהצד השני בכל דרך שהיא, את פרטיותו.

 4.  מסירת פרטים אישיים ו/או פרטי התקשרות

  1. 4. במסגרת הקשר שליחת טופס יצירת יצירת באתר, יתבקש המשתמש להעביר לאתר פרטים אישיים, כדוגמת שם ו/או מספר זיהוי ו/או כתובת ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון ו/או פרטים אישיים נוספים, יכול וישונו מעת לעת .

  2. 4. החברה תשמור את פרטי הרישום של כלל המשתמשים במאגר מידע מאובטח המוחזק על-ידה ו/או נמצא בשליטתה ו/או מוחזק על ידי צדדים שלישיים. החברה תהא רשאית להעתיק ו/או למסור ו/או לשכפל ו/או להעביר את פרטי הרישום לצדדים שלישיים ו/או לעשות במאגר מידע כל שימוש, לצרכים תפעוליים, ניהול ושיווקיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

  3. 4. החברה תהא רשאית ליצור קשר עם המשתמש בהתאם לפרטי יצירת הקשר שנמסרו על-ידו, באמצעי תקשורת שונים, ובכל זאת בטלפון ו/או במסרון (הודעת SMS)  u/או בהודעת דואר אלקטרוני ו/או בדואר לכתובת המגורים ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות לצרכים שיווקיים ופרסומיים, ובכפוף לכל דין. משתמש הרשום יהא יכול, בכל עת, לבקש מהחברה שלא ליצור עמו קשר באמצעי יצירת קשר כלשהם (למעט עניינים הקשורים בהשקעות ו/או עניינים חיוניים אחרים הטעונים יצירת קשר), והחברה תטפל בבקשתו לפי הוראות כל דין.

 5. איסוף מידע

  1. 5. משתמש מצהיר כי הוא מבין ומאשר כי בעת שימושו, עשוי להצטבר מידע אודותיו, כדוגמת העמודים בהם צפה ו/או הקישורים עליהם לחץ ו/או התכנים שכתב ו/או כתובת אינטרנט (IP) ממנה הוא השתמש באתר ו/או מיקומו הגיאוגרפי (מיקום גיאוגרפי)/או סוג הדפדפן עמו הוא משתמש ו/או מכשיר הקצה עמו הוא משתמש ו/או מערכת והפעלה עמה הוא משתמש וכיוצא באלה.

  2. 5. החברה תהא רשאית לשמור את שנאסף על המשתמש במאגר מידע מאובטח המוחזק על-ידה ו/או נמצא בשליטתה ו/או מוחזק על ידי צדדים שלישיים.

  3. 5. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע שנאסף על המשתמש לצרכי שיפור איכות וחווית הגלישה באתר ו/או לצרכי ניתוח עסקי ו/או שימושים סטטיסטיים שונים ו/או להתאמת התכנים המוצגים באתר לכל ו/או לכל צורך אחר, לפי שיקול דעת הבלעדי של החברה.

  4. 5. החברה תהא רשאית להעתיק ו/או למסור ו/או לשכפל ו/או להעביר את המידע שנאסף על המשתמש לצדדים שלישיים ו/או לעשות במאגר כל שימוש, לצרכים תפעוליים וניהול, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

 6. מסירת מידע לצדדים שלישיים

  1. 6. סביר לגרוע מן האמור בקובץ זה, החברה תהא רשאית למסור את כל המידע אודות המשתמש הרשום, בין מידע שנמסר על-ידו ובין מידע שנאסף עליו, לצדדים שלישיים לצרכים הבאים:

   1. 6.1. לצרכים תפעוליים וניהוליים מספקים ו/או גורמים אחרים קשורים ו/או לא קשורים לחברה, לצורך שירותי אירוח, תפעול, שיווק, פרסום וניהול;

   2. 6.1. לצרכי עמידה בהוראות לשיפוטי ו/או דרישת משטרה ו/או הוראות כל דין;

   3. 6.1. לדרישת כל גורם חוקי;

   4. 6.1. לצרכי תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או בירור ו/או חקירה במחלוקת שבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמו;

   5. 6.1. לצורך מניעת דבר עבירה ו/או עוולה ואאו נזק ו/או פגיעה/ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים מכל סוג;

   6. 6.1. במקרה של מיזוג ו/או מכירה ו/או שינוי תאגידי של פעילות החברה או עסקה מכל סוג ו/או מכירה ו/או באתר ו/ברכיבים של כל אחד מהם, מול הצד המעורב בעסקה;

   7. 6.1. כל צורך אחר, שעל-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מצדיק את מסירת המידע לצד השלישי.

  2. 6. משתמש מצהיר בזאת כי הוא מסיר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מן החברה בנוגע למסירת מידע לצדדים שלישיים, מכל סיבה שהיא, הן לעניין עצם מסירת המידע והן לעניין הפרטיות בין הצדדים השלישיים.

 7. כלי מחקר

  1. 7. החברה הא רשאית, לפי והשיקול דעת הבלעדי מוחלט, לעשות שימוש בכלי מחקר שונים, לצורכי מחקר סטטיסטי ו/או הפקת מידע עסקי ו/או שיפור איכות והפעלה באתר ו/או כל צורך אחר, ובכל זאת בכלי המחקר _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_Google Analytics.

  2. 7. החברה הא רשאית, לפי והשיקול דעת הבלעדי מוחלט, לעשות שימוש בעוגיות (עוגיות) לצורכי מחקר סטטיסטי ו/או הפקת מידע עסקי ו/או שיפור איכות וחווית שימוש באתר ו/או כל צורך אחר.

 8. אבטחת מידע

  1. 8. החברה משתמשת במערכות ונהלי אבטחת מידע, בהתאם למה הפעילות באתר ובכפוף להוראות כל דין.

  2. 8. משתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומאשר כי למרות שהחבר מפעיל אמצעים לאבטחת המידע, אין באמצעים אלה ביטחון מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית לתכני האתר ו/או לוירוסים ו/או לנזקים מכל סוג שהוא לתכני האתר ו/או למחשבי משתמשים.

  3. 8. משתמש מסיר בזאת כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, ככל שייגרם לו ו/או לציוד שלו ו/או לפרטיותו ו/או למידע עליו כל נזק, מכל סוג שהוא, מעצם שימושו באתר .

 9. עיון במידע

  1. 9. משתמש יהאמוח יכול לעיין בעצמו או באמצעות מי מטעמו, בכפוף להוראות כל דין, במידע שזק עליו במאגר מידע. משתמש יהא יכול לבקש לערוך שינוי, תיקון או מחיקה של המופיע לגביו במאגר. החברה תהא רשאית לסרב לבקשת המשתמש, בכפוף להוראות כל דין בלבד.

 10. שונות

  1. 10. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את המדיניות הפרטיות המופיע בקובץ זה, לפי שיקול דעתה של הבלעדי והמוחלט, בכמה שחלה עליה חובה לעדכן את המשתמשים לגבי השינוי האמור.

צור איתנו קשר למידע נוסף

אתה רק צעד אחד מההזדמנות הבאה שלך

תודה!

bottom of page